به گزارشافکارنیوز،این مطالعه را مرکز Slater and Gordon انجام داد و یک چهارم کاربران توضیح دادند که به واسطه شبکه های اجتماعی دست کم هفته ای یک بار با همسر خود مشاجره می کنند. این در حالی است که ۱۷ درصد آنها گفتند این درگیری ها تقریبا هر روز برای آنها تکرار می شود.

کارشناسان می گویند که فعالیت در شبکه های اجتماعی می تواند احتمال متارکه میان زوج ها را به میزان زیاد افزایش دهد. در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز بررسی دیگر انجام شده بود که نشان می داد طی دوره زمان پنج سال قبل از آن میزان متارکه ها به واسطه درگیری های مربوط به شبکه های اجتماعی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. در این زمینه فیس بوک بزرگ ترین مقصر محسوب می شود.