خواص تخم مرغ
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «یکی از پیامبران٬ از «سستی» ٬ به در گاه خداوند نالید. خداوند٬ او را به خوردن تخم مرغ٬ فرمان داد.»
کنزالعمال
• امام باقر(ﻋ ﻴﻪ السلام): «هر کس فرزند ندارد٬ تخم مرغ بخورد و فراوان از آن بهره ببرد؛ چرا که نسل را می افزاید.»
طب الائمه(ﻋ ﻴﻬﻢ السلام)
• امام صادق(ﻋ ﻴﻪ السلام): «هر کس فرزند ندارد٬ تخم مرغ بخورد.»
المحا سن
• مرازم نقل می کند از امام صادق(ﻋ ﻴﻪ السلام) که از تخم مرغ یاد می کرد و فرمود: «هان که خوراکی سبک است. دل دادگی به گوشت را فرومی نشاند؛ ولی عارضه های گوشت را ندارد.»
الکافی
خوردن تخم مرغ با پیاز وروغن زیتونnimroo. jpg
• امام کاظم(ﻋ ﻴﻪ السلام): «هر کس تخم مرغ و پیاز و روغن زیتون بخورد٬ بر توان جنسی او افزوده می شود.»
• امام کاظم(ﻋ ﻴﻪ السلام): «هر کس تخم مرغ و پیاز و روغن زیتون بخورد٬ استخوان فرزندش درشت خواهد شد.»
مکارم الاخلاق
• عمر بن ابی حسنه جمال از امام کاظم(ﻋ ﻴﻪ السلام) نقل می کند که از کمی فرزند٬ اظهار ناراحتی کردم؛ به من فرمود: «از خداوند آمرزش بطلب و تخم مرغ با پیاز بخور.»
الکافی
خوردن تخم مرغ با گوشت
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «گوشت با تخم مرغ٬ بر توان جنسی می افزاید.»
دعائم الاسلام
زرده ی تخم مرغ
• امام صادق(ﻋ ﻴﻪ السلام): «زرده ی تخم مرغ٬ سبک و سفیده٬ سنگین است.»
الکافی
• علی بن محمد بن اشیم نقل می کند که نزد امام رضا(ﻋ ﻴﻪ السلام) از مشکل گوارش غذا اظهار ناراحتی کردم؛ فرمود: «زرده ی تخم مرغ بخور» این کار را انجام دادم واز آن٬ سود بردم.
مکارم الاخلاق
نهی از افراط در خوردن تخم مرغ
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «سه چیز است که چاق می کند و سه چیز است که لاغر می کند…؛ اما آن سه چیز که لاغر می کند ٬ عبارتند از: اعتیاد به خوردن تخم مرغ٬ ماهی وشکوفه ی خرما.»
مکارم الاخلاق

• امام رضا(ﻋ ﻴﻪ السلام): «خوردن همیشگی تخم مرغ٬ سبب پیدایش کنجدک[کک مک] در صورت می شود.»
• امام رضا(ﻋ ﻴﻪ السلام): «تخم مرغ بسیار خوردن و معتاد شدن به آن٬ بیماری سپرز می آورد و ایجاد کننده ی بادهایی در سر معده است٬ و زیاد خوردن تخم مرغ آب پز٬ نفس تنگی و نفس بریدگی می آورد.»
طب الرضا(ﻋ ﻴﻪ السلام)
تخم مرغ های حلال و تخم مرغ های حرامyumurta۱. jpg
• امام باقر وامام صادق(ﻋ ﻴﻬﻤﺎ السلام): «اگر به نیزاری در آمدی و تخم پرنده ای یافتی٬ از آن مخور٬ مگر آنچه دو سویش نا همسان است.»
الکافی
• امام صادق(ﻋ ﻴﻪ السلام): «از تخم پرندگان٬ آنچه دو سویش نا همسان است٬ خورده می شود وحلال است و آنچه دو سویش همسان است ٬خورده نمی شود وحرام است.»

بحارالانوار(ح۴و۶)خرماi - dates - medjool. jpg
خواص خرما
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): جبرییل گفت: «خرمای برنی* … آب ستون فقرات را می افزاید.»
المحاسن
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «بر شما باد برنی؛ چرا که خستگی را از میان می برد٬ در برابر سوز سرما گرمی می دهد٬ در برابر گرسنگی سیر می کند و در آن٬ هفتاد و دو باب شفاست.»
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «عجوه** از بهشت است و درمان زهر در آن است.»
• امام علی(ﻋ ﻴﻪ السلام): «خرما بخورید چرا که شفای دردها در آن است.»
• امام صادق(ﻋ ﻴﻪ السلام): «هیئت بنی عبدالقیس بر پیامبر خدا وارد شدند پس ظرف خرمایی بافته از شاخه های خرما پیش روی ایشان نهادند پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله) پرسید: صدقه است یا هدیه؟ گفتند: هدیه است. پیامبر فرمود: «این خرماها از کدام نوع است؟» گفتند: ای پیامبرخدا٬از خرمای برنی است. فرمود: «این جبرییل است به من خبر میدهد که در این خرمایتان نه ویژگی است: شیطان را به دیوانگی می افکند؛ پشت را قوی می کند؛ بر توان آمیزش می افزاید؛ بینایی و شنوایی را افزون می سازد؛ انسان را به خدا نزدیک می کند؛ انسان را از شیطان دور می سازد؛ غذا را هضم می کند؛ درد را می برد و دهان را خوش بو می نماید.»
مکارم الاخلاق
• امام صادق(ﻋ ﻴﻪ السلام): «صرفان*** نیکو خرمایی است؛ نه در ان بیماری ای هست و نه عارضه ای.»
المحاسن

* نوعی خرمای مرغوب است که به شکل دایره و به رنگ سرخ مایل به زرد است(المعجم الوسیط)
** نوعی از خرمای مدینه است بزرگتر از خرمایی به نام صیحانی و رنگ آن سرخ تیره مایل به سیاه و از کاشته های پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله) است(النهایه ج۳ ص۱۸۸)
*** نوعی خرماست به سان به سان خرمای برنی سرخ رنگ است با این تفاوت که جویدن آن قدری سخت تر است و حالتی سقز مانند دارد(لسان العرب ج۹ ص۱۹۳)

بهترین افطاری وسحری
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «خرما چه خوش سحری ای است.»
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «اگر کسی از شما روزه بود؛ با خرما روزه بگشاید و اگر خرما ندید با آب چرا که آب پاک کننده است.»
کنز العمال

• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «خداوند تبارک و تعالی و فرشتگان او بر استغفارکنندگان و سحری خوران در سحر گاهان درود می فرستند پس بایسته است هر کدامتان سحری بخورید؛ هر چند به جرعه ای آب باشد؛ اما بهترین سحری ها سویق و خرماست.»
روضه الواعظین

خواص خرما برای زن باردار و تازه زا۴۱۱px - dates _ on _ date _ palm. jpg
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «به زنان زائوی خود خرمای تازه بدهید و اگر خرمای تازه نبود خرمایی دیگر. نزد خداوند هیچ درختی عزیزتر از آن درخت که مریم(دختر عمران) در زیر آن فرود آمد نیست.»
• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «به زنان خود در نزدیک دوره زایمان خرما بدهید؛ زیرا هر کس که در دوره نزدیک زایمان غذایش خرما باشد٬ فرزندش بردبار زاده خواهد شد. خوراک مریم هنگامی که عیسی را زاد همین بود در حالی که اگر خدا غذایی بهتر از خرما برای او سراغ داشت٬ همان را به وی می خوراند.»
کنز العمال

• پیامبر خدا(صلی اللهﻋ ﻴﻪواله): «به زن در ماهی که فرزند به دنیا می آورد خرمای تازه بدهید؛ چرا که در این صورت کودک وی بردبار و پاک خواهد بود.»
• امام صادق(ﻋ ﻴﻪ السلام): «به زنان خود در دوران زایمان خرمای برنی بدهید تا فرزندان خویش را زیبا سازید.»
مکارم الاخلاق

خوردن خرما با خربزه و خیار
• امام صادق(ﻋ ﻴﻪ السلام): «پیامبر خدا خرمای تازه همراه با خربزه می خورد.»
الکافی

گشودن کام نوزاد با خرما
• امام علی(ﻋلیه السلام): «کام کودکان خویش را با خرما بگشایید. پیامبر خدا(صلی الله علیه واله) ٬با حسن و حسین(ﻋلیهما السلام) چنین کرد.»
الکافی