به گزارشافکارنیوز،حیدر علی عابدی با اشاره به مشکلات ناشی از نبود رده خدمتی پیش از کارشناس پرستاری در بیمارستانهای کشور اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون وضعیت به گونه ای است که آشنایان بیمار به جای ملاقات مختصر از بیمار و جویا شدن حال بیمار از طریق تلفن مجبورند به دلیل نگرانی و دلواپسی، یک تعدادی از فامیل را در بیمارستان بسیج کنند تا بتوانند در تمام ساعات برخی از خدماتی که امکان ارائه آن در بیمارستان وجود ندارد به مریض‌شان ارائه دهند.

عابدی افزود: این چه مراقبتی است که ما در بیمارستانها به بیماران ارائه می‌کنیم، این الگو از کجای دنیا گرفته شده است. در کدام کشور چنین الگویی حاکم است که در رده پرستاری فقط پرستار و کمک پرستار تعریف شده باشد یا در کجاست که بیمارستان می‌آید یکی از اعضای خانواده را برای مراقبت از بیمار گرو نگه می‌دارد. آیا کسانی که نسبت به ایجاد رده پیش از کارشناسی پرستاری انتقاد می‌کنند، خودشان حاضرند بیمارشان را بدون همراه در بیمارستان بستری کنند.

استاد پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ادامه داد: حال اگر بتوانیم سیستمی را احیاء کنیم که طی آن نظام پرستاری، معاونت پرستاری یا وزارت بهداشت و درمان بتواند پاسخگوی حق و حقوق پرستاران باشد یا در آن حق و حقوق بهیاران رعایت شود و از همه مهمتر حق و حقوق بیماران در اولویت قرار گیرد، چه اشکالی دارد.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد کسانی که معترض احیای یک رده خدمتی پیش از کارشناسی پرستاری هستند یک مقدار تک بعدی به قضیه نگاه می‌کنند و اگر بعد بیمار را نیز در ملاحظات خود مد نظر بگیرند، تا حدی مسئله شان حل خواهد شد.

عابدی افزود: به اعتقاد بنده آنچه هم اکنون تحت عنوان کمک پرستاری در مراکز بهداشتی و درمانی کشور باب شده است، اشتباه است و در حقیقت این افراد کمک پرستار نیستند و باید آنها را بیماریار نامید.

وی یاد آور شد: بیماریاری در حقیقت رده ای است که در یک دوره دو تا سه ماهه قابل آموزش است و دوره کمک پرستاری، رده ای از خدمت است که برای فراگیری آن، نیاز به گذراندن دوره ای یکساله است.

این استاد دانشگاه افزود: بی شک نام واقعی این رده که اکنون با ۳ یا ۴ ماه آموزش به نام کمک پرستار شناخته می‌شود، بیماریار است زیرا وقتی به این نام خطاب شود دیگر فردی که در این کسوت مشغول خدمات رسانی به بیماران است شرح وظایفش برایش مشخص است و همواره جلوی چشمش است.

وی پیشنهاد داد: اگر با آموزشی سه چهار ماهه بیماریار تربیت شود و با آموزشی یکساله نیز کمک پرستار داشته باشیم دیگر تداخلی در شرح وظایف ایجاد نخواهد شد.

عابدی در خصوص انتخاب عنوان بهیاری گفت: اگر نام بهیار انتخاب شود باید متوجه باشیم که بهیار بیشتر از یکسال آموزش می‌خواهد و به نظر من بهتر است به جای کلمه بهیار عنوان کمک پرستار انتخاب شود و صرفاً جهت بهره مندی افراد از مزایای قانونی بهیاری در پرانتز به آنها بهیار اطلاق شود و مطمئناً به این ترتیب از نگرانی برخی از همکاران در حوزه پرستاری نیز کاسته شده و مقداری دلواپسی‌های بی‌موردی که پیش آمده برطرف می‌شود.

وی ضمن موافقت با احیای سه رده خدمتی تحت عناوین بیماریار، کمک پرستار و پرستار در نظام بهداشت و درمان کشور به سازمان نظام پرستاری گفت: با انتخاب نام کمک پرستار دیگر شبهه ای نه برای خود فرد و نه سیستم ایجاد نخواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ادامه داد: اما آنچه روشن است این است که هیچ تردیدی در ضرورت ایجاد این رده خدمتی پیش از کارشناسی پرستاری وجود ندارد و در اکثر کشورها نیز وجود دارد منتهی یک مقداری حساسیت روی کلمه بهیار و عنوان انتخابی برای این رده خدمتی به وجود آمده است زیرا بهیار شرح وظایف گسترده تری به نسبت کمک پرستار دارد و نیازمند دوره آموزشی بیش از یکسال است.

عابدی یادآور شد: لذا اگر اسم رده ای که قرار است با آموزش‌های یکساله احیاء شوند را کمک پرستار بگذاریم و عنوان کسانی که هم اکنون در کسوت کمک پرستاری مشغول خدمت هستند را بیماریار بگذاریم به نظر می‌رسد تعریف بسیار خوب و پسندیده ای حاصل شود.

وی اظهار داشت: بحثمسائل قانونی آن در استفاده از مزایا را نیز می‌توان با یک تبصره قانونی به امضاء وزیر بهداشت به راحتی حل کرد تا مزایایی که در قوانین مختلف به اسم بهیار پیش بینی شده است به کمک پرستاران تعلق گیرد.

عابدی خاطرنشان کرد: امید است که به حدی نیز پرسنل گرفته شود که دیگر همراهان بیمار برای هر گونه ارائه خدمتی در بیمارستانها معاف شوند.