به گزارشافکارنیوز،امیر حسین جمشیدی با اشاره به اینکه اولویت سال جاری اداره کل نظارت بر فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل نظارت بر مکمل‌های ورزشی و ساماندهی مراکز عرضه آنهاست، اظهار داشت: علی رغم فعالیت‌های صورت پذیرفته قاچاق در حوزه مکمل‌های ورزشی، همچنان پررنگ است، لذا جهت جلوگیری از خطراتی که مکمل‌ها به‌صورت عام ورزشکاران و جوانان را تهدید می‌کند این مسئله ضرورت یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه تعدادی شرکت تولید کننده این فرآوردهها در کشور وجود دارد عنوان کرد: برخی از افراد به دلایلی، برندهای خاصی را مد نظر دارند که در راستای پاسخگویی به نیاز آنها برنامههایی وجود دارد تا پس از ثبت برندهای مورد اطمینان و اعتماد فدراسیونهای پزشکی و ورزشی از طریق مبادی مجاز وارد کشور بشوند در این صورت بهطور ملموسی موارد قاچاق و تولیدات زیر پله ای و غیرمجاز به از گردونه بازار حذف خواهند شد.