به گزارش افکارنیوز، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: بر اساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات کارگاه‌های مشمول قانون سازمان تأمین اجتماعی، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن مطالبه نماید.

در صورتی که معامله کارگاه بدون اخذ مفاصاحساب از تأمین اجتماعی انجام گیرد، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

چنانچه واگذار کننده دارای بدهی باشد میتواند با پرداخت بدهی به حساب سپرده سازمان معامله را انجام دهد، بدون اینکه حق واگذارنده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط نماید.