به گزارشافکارنیوز،احمد عابدینی در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس بررسی‌ها و مصوبات جدید شورای عالی آموزش‌‌وپرورش درخصوص آئین نامه ارزشیابی توصیفی، تکرار پایه و مردودی مجدد در دوره ابتدایی اجرا خواهد شد؟ اظهار داشت: ‌شورای عالی آموزش‌وپرورش اخیراً آئین نامه ارزشیابی توصیفی را بررسی کرد و روند اجرای این شیوه ارزشیابی طی سال‌های گذشته بررسی شد سرانجام بر اساس نظر اکثریت اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش شیوه ارزشیابی توصیفی به مدت دو سال دیگر تمدید شد.

وی افزود: ‌در بررسی برخی مواد آئین نامه ارزشیابی توصیفی، تغییراتی اعمال شد به عنوان مثال به دلیل اهمیت دو درس فارسی و ریاضی به عنوان دروس پایه مقرر شد که اگر دانش‌آموزی در این دو درس توصیف نیازمند تلاش بیشتر را کسب کند، یک بار دیگر در شهریور ماه مورد بررسی قرار بگیرد. درس فارسی دارای اهمیت فراوانی است چرا که اگر دانش‌آموز این درس را به خوبی نیاموزد برای فراگرفتن دیگر دروس دچار مشکل می‌شود از سوی دیگر درس ریاضی در ارزیابی‌های بین‌الملل دارای اهمیت است.

معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: در صورتی که دانش آموز مجدد در شهریور ماه توصیف نیازمند تلاش بیشتر را کسب کرد، پرونده وی در شورای مدرسه بررسی میشود که با تصمیم گیری معلم و اعضای شورای مدرسه ممکن است دانشآموز مشمول تکرار پایه شود.