به گزارشافکارنیوز،بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند تا شانزدهم خرداد با توجه به شرایط و ضوابط زیر، فرم درخواست وام ضروری را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی cspf. ir تکمیل و ثبت نام کنند.

پس از پایان مهلت ثبت‌نام، در صورت تصویب وام، مبلغ به حساب متقاضی، نزد بانک صادرات ایران واریز و با پیام کوتاه به اطلاع خواهد رسید.

ضوابط و شرایط دریافت وام:

۱ - اعتبار وام براساس تعداد بازنشستگان و موظفین هر استان تعیین می‌شود.

۲ - اولویت با متقاضیانی است که تاکنون از وام ضروری استفاده نکرده باشند.

۳ - مبلغ وام بیست میلیون ریال است و فقط به حساب متقاضی در بانک صادراتی که حقوق بازنشستگی / وظیفه دریافت می‌کند و در سیستم احکام درج شده واریز خواهد شد.

۴ - پرداخت اقساط وام ۳۶ ماهه و با کارمزد سالیانه ۴% است.

۵ - فقط یکی از وراثوظیفه بگیر با توافق سایر وراثمی‌تواند از وام استفاده کند؛ در هنگام دریافت وام، ارائه موافقت کتبی از سایر وراثمذکور از سوری وارثتوافقی ضروری است.

۶ - ارائه اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران از سوی وراثصغیر و محجور در هنگام دریافت وام ضروری است.

تذکر:

ذکر شماره دفتر کل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه در فرم ثبت‌نام الزامی است.

تکمیل فرم، حقی را برای دریافت وام ایجاد نخواهد کرد.

- چنان‏چه تعداد متقاضیان(در شرایط برابر) افزون بر میزان مقرر باشد در این صورت از طریق قرعه‌کشی، برندگان انتخاب خواهند شد.

- تسویه حساب قبل از پایان اقساط وام ضروری دریافتی، مشمول مقررات مالی بانک خواهد بود.