به گزارشافکارنیوز،بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۳، نسبت تمام مرگ و میرهای ناشی از سرطان از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافت.

در مجموع در سال ۲۰۱۳،۱۵ میلیون نفر مبتلایان جدید به سرطان تشخیص داده شده و ۸ میلیون نفر هم جان خود را از دست دادند.

طبق یافته محققان، از زمان تولد تا سن ۷۹ سالگی، یک مرد از هر ۳ مرد و یک زن از هر ۵ زن به سرطان مبتلا می شود. شایع ترین سرطان عامل مرگ در سال ۲۰۱۳، سرطان نای، نایژه و ریه بود کخهمنجر به مرگ ۱.۶ میلیون نفر شد.

طبق مطالعه گروه مشارکت پیشگیری جهانی از سرطان، سرطان سینه شایع ترین سرطان عامل مرگ در بین زنان و سرطان ریه شایع ترین سرطان در بین مردان بود.

این تیم داده های مربوط به ۲۸ نوع سرطان را در ۱۸۸ کشور بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۳ مورد تحلیل قرار دادند.