گروه اجتماعی

- به گفته یکی از مسافران دایمی این خط دو سه روزی است که برخی از اتوبوس های این خط به بهانه خرابی دستگاه کارت خوان به جای ۴۵۰ تومانی که از کارت هایشان کم می شد ۵۰۰ تومان کرایه می دهند.

به گزارشافکارنیوز، بر اساس مصوبه شورای شهر تهران اگر دستگاه کارت خوان های اتوبوس های شرکت واحد و بخش خصوصی خراب باشد سفر مسافران رایگان خواهد بود و مسافران می توانند کرایه نپردازند.

پیمان سنندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در توضیح این مشکل می گوید: از دوشنبه هفته گذشته تمامی اتوبوسهای خط ۷ مجهز به کارت خوان شده اند. حتی ایستگاه هایی که به دلیل برخی از مشکلات امکان نصب کارت خوان وجود نداشت ازکارت خوان پرتابل استفاده شده است.

وی ادامه داد: اگر برخی از اتوبوسهای دستگاه کارت خوانشان دچار مشکل بود حق ندارند بیش از مبلغی که کارت کم می کند از مسافر بگیرند.

سنندجی ادامه داد: این مشکل شاید در یک اتوبوس آن هم به صورت موقت ایجاد شود و مسافران در صورت مشاهده تخلف آن را با شماره ۱۸۸۸ و یا شرکت اتوبوسرانی اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود .