به گزارشافکارنیوز،دکتر حسین اسدبیگی با اشاره به افزایش آسیب های اجتماعی افزود: با گذشت زمان، آسیب های اجتماعی نیز بیشتر می شود به همین دلیل کنترل و پیشگیری از آسیب ها نیاز به نیرو، فعالیت و اعتبارات بیشتری دارد و چون نمی توانیم تمامی این موارد را عملیاتی کنیم، روز به روز شاهد افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه خواهیم بود.

وی گفت: فقر و نابرابری رابطه تنگاتنگی با افزایش آسیب های اجتماعی دارند و در حال حاضر شواهد نشان می دهد که وضعیت معیشتی مردم سخت تر شده، بر همین اساس می توان گفت که آسیب های اجتماعی نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی سهم کوچکی در از بین بردن آسیب های اجتماعی و کنترل و کاهش آن دارد، گفت: در حال حاضر ۱۸۰ مرکز مداخله در بحران در سراسر کشور فعال است این در حالی است که نمی توان با چند مرکز در برابر آسیب های اجتماعی ایستاد.

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی نیاز به استراتژی قوی و برنامه و سیاست های مدونی دارد که دستگاههای مختلف و همچنین دولت باید برای این آسیب اقدامات مهمی اتخاذ کنند که یکی از آنها کم کردن فقر مردم است.

وی در مورد پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز گفت: قسمتی از پیشگیری به اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش مهارت های اجتماعی مردم ربط پیدا می کند که البته اختصاص اعتبار نیز برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و روانی نقش مهمی در پیشگیری از آنها دارد.

اسدبیگی با اشاره به اینکه در هر یک از ۳۱ استان کشور بیش از چند مرکز مداخله در بحران وجود دارد، گفت: در صورتی که بودجه و اعتبارات کافی در نظر گرفته شود و همچنین بتوانیم مجوز استخدام نیروهای جدیدی را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بگیریم می توانیم تعداد مراکز مداخله در بحران را در کشور افزایش دهیم.

به گفته وی، مراکز مداخله در بحران شامل خط تلفن اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و خودروهای خدمات سیار و مراکز مداخله در بحران می شود که تمامی آنها در مورد آسیب ها و بحران های فردی، اجتماعی فعالیت می کنند.

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: به طور معمول شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک آسیب های اجتماعی بیشتر و متفاوت تری دارند اما در نقاط مختلف کشور با توجه به فرهنگ و مختصات جغرافیایی و بومی منطقه ممکن است آسیب ها متفاوت از یکدیگر باشد.

اسدبیگی به افزایش کودک آزاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نسبت به گذشته اطلاع رسانی بیشتری در مورد خط اورژانس اجتماعی انجام شده به همین دلیل با افزایش گزارش های در مقایسه با سال گذشته روبرو هستیم که البته این دلیل قطعی بر افزایش کودک آزاری نیست و باید در این موزرد تحقیق و پزوهش صورت گیرد.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه هنوز بیش از ۷۰ درصد مردم اطلاعی از خط ۱۲۳ برای اعلام موارد آسیب های اجتماعی مانند کودک آزاری وهمسر آزاری و ... ندارند، گفت: در صدد هستیم که با ساخت فیلم، سریال، تیزر و زیرنویس در تلویزیون و همچنین انتشار اخبار در رسانه ها در مورد خط ۱۲۳ و فعالیت های اورژانس اجتماعی اطلاع رسانی کنیم.