به گزارشافکارنیوز،محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت برای اینکه از مصرف شیر در جامعه به منظور تأمین سلامت افراد جامعه دفاع کند، در بودجه سال ۹۴ طی دو ردیف بودجه‌ای، ارقام ۴۰۰ میلیارد تومان و ۱۵۰ میلیارد تومان(در مجموع ۵۵۰ میلیارد تومان) به عنوان یارانه شیر در نظر گرفته است که البته این یارانه صرفاً برای ارائه شیر رایگان در مدارس هزینه می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: بنابراین حمایت دولت در زمینه شیر صرفاً برای مصرف شیر در مدارس صورت گرفته است و هم اکنون نیز ادامه دارد.

نوبخت گفت: سال گذشته ۱۰ میلیون دانشآموز در مدارس شیر رایگان دریافت کردهاند و امسال نیز این سیاست دولت ادامه خواهد یافت.