به گزارشافکارنیوز،سید علی حسینی اعلام کرد: با ابلاغ بخشنامه مرخصی ویژه ایام ماه مبارک رمضان تعداد ۲۵۰۰ درخواست مرخصی در شورای طبقه بندی ندامتگاه قزلحصار مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرندامتگاه قزلحصار گفت: از مجموع ۲۵۰۰ درخواست کتبی که از سوی روسای اندرزگاهها به واحد شورای طبقه بندی ارسال شد تعداد ۱۲۰۰مددجو شرایط اعزام به مرخصی در ایام لیالی قدر را دارند. که اعطای این مرخصی ها بر اساس بخشنامه ابلاغی ریاست قوه قضاییه همه ساله درایام لیالی قدر به مددجویان واجد شرایط صورت می گیرد.

وی افزود: یکی از نکات مهم این بخشنامه براساس شرایط ابلاغی، شامل مددجویان محکوم به حبس ابد و محکومان باقیمانده حبس کمتر ازیک سال است. با توجه به اینکه زمان استفاده مرخصی ویژه لیالی قدر همچنان ادامه دارد تقاضای مرخصی مددجویان این ندامتگاه همچنان از طریق رؤسای اندرزگاه ها و ارسال به شورای طبقه بندی در حال بررسی است.

وی ، آثار مثبت و سازنده حضور مددجویان در کنار خانواده به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی و نیز تقویت ارتباط عاطفی و رسیدگی به مشکلات قضایی را از اهداف مهم اعطای این مرخصی ذکر کرد.