به گزارشافکارنیوز،علی اکبر کسائیان اظهار کرد: جلسه امروز دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی مدیرخراسانی برای رسیدگی به پرونده‌های روزنامه شرق و سایت‌های صراط نیوز و انصاف نیوز تشکیل شد.

وی ادامه داد: مدیرمسئول روزنامه شرق(مهدی رحمانیان) به دو اتهام افترا و نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر در هر دو مورد با اکثریت آراء مجرم شناخته شد، ضمنا هیئت منصفه دادگاه مطبوعات وی را مستحق تخفیف ندانست.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات همچنین گفت: پرونده سایت صراط نیوز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مطرح بود که در ابتدای جلسه ریاست دادگاه اعلام کرد شاکی پرونده یعنی وزارت آموزش و پرورش کتباً شکایت خود را پس گرفت لذا محاکمه‌ای انجام نمی‌شود.

کسائیان افزود: مدیرمسئول سایت انصاف نیوز به اتهام نقض مصوبات شورای عالی امنت ملی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و همچنین مستحق تخفیف دانسته نشد.