به گزارش افکارنیوز، ماهیگیری در جزایر فارو ماهی عجیب و غریبی صید نموده است. این ماهی شبیه یکی از موجودات فیلم بیگانه است با رنگ ساه براق و دندان های تیز و بلند. حدس و گمان است که این ماهی از خانواده Idiacanthus Atlanticusمیباشد.ماهی عجیب الخلقهماهی عجیب الخلقهماهی عجیب الخلقه