به گزارشافکارخبر،لحظاتی پیش مقدمات آغاز انتخابات سال سوم هیئت رئیسه شورای شهر تهران آغاز شد.

الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی به عنوان منشی‌های هیئت رئیسه در حال امضای برگه‌های اخذ رأی هستند تا بعد از میان برای رأی‌گیری اعضای شورا توزیع شود.

ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورا مهدی چمران و احمد مسجدجامعی را به عنوان کاندیداهای ریاست شورای شهر اعلام کرد. هنوز افراد دیگر برای سایر پستهای هیئت رئیسه معرفی نشده اند.