گروه اجتماعیافکارخبر

، انتخابات شورای شهر تهران برگزار شد که آرا شمارش شده به این شرح است: چمران با ۱۷ رای و مسجد جامعی با ۱۳ رای و ۱ رای ممتنع

در نهایت مهدی چمران به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد.

رای گیری برای سایر اعضا هئیت رئیسه ادامه دارد.