به گزارشافکارخبر،افزایش آمار طلاق از موضوعات و چالش های اجتماعی حال حاضر کشور است. این معضل همچون دیگر نقاط کشور در تالش نیز دیده می شود. شنیده شده یک خانم ۱۸ ساله تالشی از سومین همسر خود طلاق گرفته است! این طلاق توسط یکی از دفاتر رسمی عقد و طلاق تالش به ثبت رسیده است.