به گزارشافکارخبر،قناعتی با ۱۷ رای و پیرهادی با ۱۷ رای منشی هئیت رئیسه شورای شهر شدند.

همچنین تندگویان با ۱۴ رای و شجاع پوریان با ۱۴ رای رقبای قناعتی و پیرهادی در این رای گیری بودند.