در شانزدهمین جلسه کمیسیون صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری که با حضور آقایان حسن محرابی (مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی)، مهدی منتظرقائم و محمدمهدی فرقانی (استادان منتخب شورای هماهنگی رؤسای دانشکده ها و گروه های ارتباطات دانشگاه های تهران) و بهروز بهزادی (روزنامه نگار پیشکسوت) و وکیلی(نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات) تشکیل شد، پرونده روزنامه نگاران متقاضی، بررسی و با صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری برای افراد زیر موافقت شد.

دستورالعمل صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری و تسهیلاتی که به دارندگان این کارت تعلق می گیرد در سایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی قابل مشاهده است و متقاضیان این کارت می توانند به نشانیsaman - gov. ir مراجعه کنند.