به گزارشافکارخبر،جعفر بای جامعه شناس در خصوص موضوع رفیق بازی اظهار کرد: رفیق بازی پدیده‌ای است که این روزها در بین افراد چه زن و چه مرد بسیار فراگیر شده است.

وی افزود: هر قدر روابط فردی آسانتر می‌شود انسان‌ها گرایش بیشتری به روابط دوستانه پیدا می‌کنند و بر اساس تمایلات باطنی و علایق فردی با دیگران ارتباط برقرار می‌کند.

این جامعه شناس تاکید کرد: رفیق بازی عاملی است که باعثآسیب زدن به نهاد خانواده می‌شود و بروز مشکلات و پریشانی در روابط بین افراد خانواده را در پی دارد زیرا خانواده نتوانسته نیازهای روحی و روانی فرد را ارضا کند و باعثجذب فرد می شود.

جعفر بای گفت: حل مشکل رفیق بازی افراد و دور کردن زنان و مردان از جمعهای دوستانه موجود تنها به دست خانوادهها ممکن است و خانواده باید بستری امن برای حضور شخص در خانه به وجود بیاورند.