به گزارشافکارخبر،روزبه کردونی افزود: در سال ۱۳۹۰ میزان متوفیات مشکوک به خودکشی در کشور ۳۵۱۲ نفر یعنی ۴.۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بود که این نرخ در سال ۹۱ به میزان ۳.۶ درصد رشد داشته است و به تعداد ۳۶۴۰ نفر یعنی ۴.۸ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: روند صعودی مرگ و میر ناشی از خودکشی در سال ۹۲ نیز ادامه داشت و در این سال مرگ و میر ناشی از خودکشی میزان متوفیات مشکوک به خودکشی، با رشدی ۱۱.۴ درصدی به ۴۰۵۵ نفر یعنی ۵.۲ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسید که بیشترین رشد در یک بازه ۴ ساله بوده است.

مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۳،۴۰۹۳ نفر یعنی ۵.۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است که نسبت به سال قبل از خود رشدی ۰.۹۴ درصدی نشان می دهد.

کردونی تاکید کرد: در حالی که در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ رشد ۱۱ درصدی در میزان متوفیات ناشی از خودکشی وجود داشته است در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ این رشد زیر یک در صد بوده است که نشان می دهد روند صعودی مرگ و میر ناشی از خودکشی تقریبا ثابت باقی مانده است و به عبارت دیگر روند صعودی کنترل شده است.

مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی گفت: طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۴ ، نرخ مرگ و میر جهانی ناشی از خودکشی بین ۱۱- ۱۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است که این نرخ برای جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۳، ۵.۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.