به گزارشافکارخبر،شرجی و رطوبت بالای هوا باعثایجاد پدیده مه گرفتگی، کاهش دید افقی و کندی تردد وسایل نقلیه در محورهای ارتباطی منطقه شده است.

در اثر شرجی شدن زیاد هوای امروز، شناورهای صیادی و باری نیز به ناچار در دهانه اروند رود و بنادر ساحلی لنگر انداخته اند.

رییس اداره هواشناسی آبادان علت بروز این پدیده را حاکمیت جریانات جنوبی و مرطوب از خلیج فارس دانست و گفت: با توجه به نقشه های پیش یابی خطوط جریان، این وضعیت تا اواخر هفته در منطقه ادامه می یابد.

سیعد ابراهیمیان افزود: دید افقی در شهرستان آبادان به طور معمول بین سه تا شش کیلومتر است اما در اثر مه گرفتگی ناشی از رطوبت به حدود پانصد متر رسیده است.