به گزارشافکارخبر،مدیراردوگاه فشافویه به همراه دادیار ناظر برزندان دادگاه انقلاب و کارشناسان اجرای احکام ومددکاری اردوگاه با بامددجویان زندان دیدار و درخواست ها و صحبت های آنها را استماع و به مشکلات قضایی آنها رسیدگی کردند که نتیجه این دیدار موجب آزادی تعداد۲۲۶ نفرازمددجویان اردوگاه شد.

بر اساس این گزارش، دادیار ناظر بر زندان گفت: فقر و بیکاری دو عامل اصلی در گرایش افراد به سوی ناهنجاری و بزه کاری است که اجرای برنامه های زیر بنایی در مسیر ایجاد اشتغال مفید و پایدار می تواند نقش بسیار مؤثری در کاهش جرم و در نتیجه کاهش جمعیت کیفری داشته باشد.