به گزارشافکارخبر،جعفر میعادفر در نشست خبری درباره کمبود نیروهای اورژانس اظهار کرد: هم‌اکنون بالغ بر ۱۴ هزار نیروی اورژانس در بخش پیش بیمارستانی دچار کمبود هستیم.

وی ادامه داد: بر این اساس ۷ هزار نیرو در اورژانس پیش بیمارستانی کمبود داریم و با توجه به ۷۵۰ عقب‌ماندگی در پایگاه‌های اورژانس بالغ بر ۷ هزار نیروی دیگر اورژانسی نیز دچار کمبود هستیم.

معاون اجرایی اورژانس کشور درباره کمبودهای نیروهای گفت: در این باره نیز در حوزه پرستاری بخش‌هایی مانند آی سی یو، ۲۳ هزار نیرو دچار کمبود هستیم.

میعادفر درباره هرگونه تعطیلی پایگاههای اورژانس به دلیل کمبود نیز افزود: نامه کمبود نیرو و همچنین تعطیلی پایگاهها را به نهادها و بخشهای مرتبط فرستادیم زیرا با شرایط کنونی اگر ۲ تا ۳ سال آینده برای کمبود نیروهای اورژانسی کار فیزیکی سخت و همچنین علمی انجام میدهند فکری نشود اورژانس به جد آسیب میبیند.