به گزارشافکارخبر،الهه راستگو عضو شورای شهر تهران که در سالهای اول و دوم از دوره چهارم شورای شهر تهران به عنوان منشی در هیئت رئیسه شورای شهر تهران حضور داشت، طی حکمی از طرف رئیس شورا به عنوان معاون اداری و اجرایی شورا منصوب شد.

راستگو در انتخابات هیئت رئیسه سال سوم شورا از کاندیداتوری برای انتخابات هیات رئیسه انصراف داد.

پس از انتخاب مجدد مهدی چمران در سال دوم دوره چهارم به عنوان رییس شورا این پست در اختیار کسی نبوده و امور داخلی شورا توسط مدیر کل اداری و اجرایی اداره می شده است.