به گزارش افکارخبر، در این حادثه همچنین حدود چهارصد نفر از حجاج زخمی شدند.