به گزارش افکارخبر، سرنشینان این هواپیما که سه نفر بودند آسیب جدی وارد نیامد و در حال حاضر وضعیت جسمانی شان رضایت بخش است.

لاشه این هواپیمای آموزشی و تفریحی توسط گروه های امدادی از آب بیرون کشیده شد و علت این سانحه نیز از سوی کارشناسان ایمنی پرواز در حال رسیدگی می باشد.