به گزارش افکارخبر، اسامی ۴۳ کشته حادثه امروز رمی جمرات منتشر شد.۱ - عباسعلی شکری

۲ - فرامرز غلامی

۳ - احمد اسماعیلی چاوند

۴ - غلامرضا غلامی

۵ - علی محمد یحیی پور

۶ - محمد خندان

۷ - عبدالله بیگلری

۸ - محمد سعید دانش طلب

۹ - عبدالله برهویی ژن

۱۰ - قیطر علی حیدری از اصفهان

۱۱ - سید مرتضی رئیس زاده ۱۳۰۷۷

۱۲ - عبدالستار ممکن روز خارج از کشور

۱۳ - اسماعیل جعفری ۲۴۱۳

۱۴ - غلامرضا طاهری ۴۰۰۱۱

۱۵ - شکرالله خشک رویی ۱۳۰۷۷

۱۶ - حسین جوانی ۲۴۰۳۷

۱۷ - احمد ابراهیم زاده ۳۶۱۳۰

۱۸ - عبدالصمد جمشید نژاد ۲۴۰۱۶

۱۹ - حمید غرش جوکار ۲۴۰۳۷

۲۰ - آقامحمد کرشت ۳۸۰۰۲

۲۱ - محسن غلامی خراسان رضوی

۲۲ - غلامعباس قادری خراسان رضوی

۲۳ - احمد لطفی خراسان رضوی

۲۴ - علی اکبر فغانی خراسان رضوی

۲۵ - محمدعلی خلخالی ۱۹۰۳۳

۲۶ - احمد کفاش ۱۳۰۷۷

۲۷ - محمدحسین رمضانی کیا ۲۸۱۵۹

۲۸ - عبدالستار رحمان سوری خارج از کشور

۲۹ - رجبعلی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹

۳۰ - احمد غلامی بیدگل ۲۸۱۵۹

۳۱ - محمدظاهر ماروسی ۱۹۰۳۳

۳۲ - منصور غضنفری ۱۲۰۱۲

۳۳ - فرهاد پیرزاده ۴۸۱۱۳

۳۴ - علی رجبی محمدآباد ۱۹۲۸۹

۳۵ - فراهم نوران ۱۰۰۰۳

۳۶ - محمد چوبدار ۳۹۰۰۹

۳۷ - حسین فرجی ۴۰۰۱۱

۳۸ - ابراهیم کریم پور ۲۸۱۵۹

۳۹ - محمد ابراهیم احمدآبادی ۱۹۰۳۳

۴۰ - احمد عباسی ۱۹۲۸۹

۴۱ - مصطفی موسوی ۲۹۰۱۲

۴۲ - غلامعلی شاهین ۱۹۰۲۹

۴۳-هوشنگ کردکار ۱۳۰۷۷