به گزارشافکار خبر،محمد سلطانی‌فر در نشست رسانه و بحران که دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد برگزار کرد، گفت: در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که به دلیل بحران‌هایی که در ۴۰ سال گذشته بر آن حادثشده است منطقه بهشت روزنامه‌نگاری بحران نام گرفته است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد افزود: در جنگ خلیج فارس حدود ۲ هزار خبرنگار خارجی به ایران آمدند و از ایران به منطقه جنگی اعزام شدند یا در جنگ کویت و یا در جنگ تحمیلی ایران نقش رسانه‌‌های ایران کمرنگ بود.

وی با بیان اینکه روزنامه‌نگاری شهروندی ما از روزنامه‌نگاری بحرانمان جلوتر است گفت: آیا روزنامه‌نگاران باید از قبل آماده بحران شوند؟ برای روزنامه‌نگاری بحران به چه ابزاری نیاز داریم‌ آیا نشان دادن دست و پای قطع شده در مواقع بحران روزنامه‌نگاری بحران نام دارد؟

سلطانی‌فر ادامه داد: در خیلی از مواقع روزنامه‌نگاری بحران می‌تواند مانع از ایجاد بحران شود و در برخی از مواقع نیز می‌تواند موجب ایجاد بحران و یا دامن زدن به بحران شود به همین دلیل پرداختن به روزنامه‌نگاری بحران یا ارتباط بحران و رسانه بسیار ضروری است.

نشست رسانه و بحران با حضور اساتید سرشناس ارتباطات در ساختمان دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها از ساعت ۱۰ صبح امروز برگزار شد.