به گزارشافکار خبر،ملیکا به روش روانشناس بالینی و مشاور کودک عنوان کرد: عدم آرامش مادران در دوران بارداری در بیش فعالی کودکان بسیار موثر است چرا که به شکل های مختلفی از جمله تکلم، لجبازی و خشونت د کودکان بروز می کند.

وی در ادامه به نظارت از سوی روانشناسان و مربیان تاکید کرد و گفت: از همان آغاز دوران بیش فعالی باید این کودکان تحت نظارت و کنترل متخصصین و روانشناسان و مربیان قرار گیرند تا درمان آنان سریعتر صورت گیرد.

این روانشناس گفت: گاهی مشاهده شده که این علائم در سن های بالاتر نیز بروز می کند که این عامل باعثاختلال در رفتارهای کودکان می شود در این هنگام باید والدین نظارت مستقیم به فرزندان صورت گیرد.

وی ادامه داد: خانواده ها باید بتوانند محل امن و راحت را برای فرزندان خود فراهم آورند و با حمایت ها و همراهی های خود بتوانند آرامش را برای فرزندان خود به ارمغان آورند.

به روش اظهار کرد: درگاهی اوقات مشاهده شده که نزاع والدین نیز می تواند در بروز بیش فعالی کودکان موثر باشد و به شکل رفتارهای غیر متعارف در کودکان بروز کند.

و در ادامه به روشهای پیشگیری بیش فعالی اشاره کرد و گفت: فراهم آوردن نیازهای عاطفی، اقتصادی و امنیتی کودکان سبک های فرزند پروری و تغییر عوامل که باعث بروز این بیماری می شود و از سوی دیگر صبوری والدین نیز در پیشگیری این بیماری موثر است.