به گزارشافکار خبر،شب گذشته در درگیری مسلحانه مأمکوران شهرسان ایرانشهر یکی از پرسنل به مقام رفیع شهادت نائل شد.

لازم به ذکر است شهادت این مأمور به دنبال درگیری با اشرار مسلحانه رخ داده است.

این در حالی است که اخباری مبنی بر شهادت یکی از شهروندان ایرانشهری که گفته میشود یک معلم بوده است به گوش میرسد.