به گزارشافکار خبر،مجید ابهری درباره علل کاهش گرایش به ازدواج، گفت‌: سبک زندگی تاثیر مستقیم در تصمیم گیری‌های اساسی زندگی دارد که یکی از آنها ازدواج است.

این جامعه شناس اظهار داشت: ‌ در کشور ما بیکاری، نبودن شغل مناسب برای پسران، سنت‌های غلط فرهنگی مانند جهیزیه، شیربها و مهریه‌های سنگین مثل سکه بهار آزادی به ارتفاع کوه دماوند یا یک جفت طاووس و همانند اینها از عوامل محیطی در کاهش ازدواج محسوب می شوند.

ابهری با بیان اینکه ضعف مسئولیت پذیری و وحشت از قبول تعهد، اصلی‌ترین علت کاهش ازدواج است، گفت: خانواده‌ها از ابتدا به فرزندان خود، مسئولیت واگذار نمی‌کنند و جوان همواره در زندگی به دنبال تکیه‌گاهی است که وظایف وی را انجام دهند.

وی با اشاره به علل رفتاری در کاهش آمار ازدواج، اظهار داشت: یکی از این علت‌‌ها، وحشت از پایان دوران مجردی است که جوان‌های بسیاری از خاتمه یافتن آزادی‌های دوران تجرد و قرارگرفتن در یک چارچوب عاطفی، فراری هستند و به همین لحاظ به بهانه‌های مختلف از ازدواج گریزان هستند.

این جامعه شناس گفت: تغییر سبک زندگی مثل تمایل به زندگی مصرف‌گرایانه و گرایش به زندگی اشرافی باعثشده ساده‌‌زیستی که به عنوان اصلی‌ترین الگوی زندگی اسلامی ایرانی است، جای خود را به مصرف‌‌زدگی و اشرافی‌گرایی بدهد.

ابهری افزود: در حال حاضر توکل و قناعت، جای خود را به تردید و زیاده‌‌خواهی داده که خانواده‌ها، نظام آموزشی، رسانه‌ها و نهاد‌‌های فرهنگی در این زمینه مقصر هستند.

وی با بیان اینکه هر چقدر ازدواج کم شود، به همان اندازه فساد افزایش می یابد، گفت: افزایش بیوه‌های جوان و رسیدن سن بیوه شدن به ۱۶ سال از یک طرف و تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای در گسترش بی بند و‌باری و روابط فرازناشویی و غیر اخلاقی از طرف دیگر باعثشده گرایش به ازدواج جای خود را به بی بند‌وباری بدهد.

این جامعه شناس با اشاره به راهکار افزایش ازدواج، گفت: در کوتاه مدت، اقدامهایی مثل وام ازدواج، مسکن رایگان و ارزان قیمت، اشتغالزایی و کارآفرینی همزمان با آموزش مهارتهای زندگی در همسر گزینی مناسب، سادهزیستی و برقراری تفاهم، می تواند به افزایش آمار ازدواج کمک کند.