به گزارشافکار خبر،مطالعات جدید نشان میدهد یک رابطه و تطابق قوی بین مجموعه ای خاص از ارتباطات مغز و سبک زندگی مثبت و ویژگی های رفتاری وجود دارد.

محققان معتقدند، نتایج مطالعات آنها، با آنچه روانشناسان درباره هوش عمومی و عامل g(این متغییر برای اولین بار در سال ۱۹۰۴ پیشنهاد شد و به توانایی های شخص در وظایف شناختی سخت اشاره دارد) بیان میکنند مشابهت زیادی دارد.

این در حالی است که نتایج جدید، مقیاس هایی زندگی واقعی همچون حافظه، الگوهای شناختی و توانایی خواندن و نه عامل g(مثلا درآمد و رضایت شغلی) را در بر گرفته است.

در این مطالعه یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه مرکزی، در خصوص MRI کاربردی مغز، ارتباطات مغز ۴۶۱ نفر و مقایسه آنها با ۲۸۰ مقیاس رفتاری و جمعیت شناختی که از ویژگی های همان افراد بودند را مورد بررسی قرار داده است.

محققان دریافتند که تنوع در ارتباطات مغزی و ویژگی های افراد در یک پیوستار قرار می گیرد - به این صورت که افراد دارای زندگی و ویژگی های رفتاری مثبت با افرادی دارای زندگی و ویژگی های رفتاری منفی در دو سوی این پیوستار قرار داشتند.

بر این اساس یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه آکسفورد با استفاده از اسکن اطلاعات ۴۶۱ نفر شرکت کننده در این پژوهش، نقشه ای از فرایند های مغزی آن ها طراحی کرده است. پروفسور اسمیت توضیح می دهد که : می توان به این نقشه به عنوان یک نقشه ی متوسط جمعیتی از ۲۰۰ ناحیه فکر کرد که بر اساس فعالیت های مغزی عملا فاصله زیادی با یکدیگر دارند و بر اساس این نقشه می توان دریافت که به چه میزان افراد در این نواحی با یکدیگر ارتباط داشته اند.