به گزارش افکار به نقل از ايلنا، در اجراي تصويب نامه هيأتوزيران، ساعت شروع به كار صندوق تأميناجتماعي و واحدهاي اجرائي اين صندوق در استان تهران از ساعت ۸.۳۰ صبح خواهدبود.
به گزارش ایلنا، در اجرای تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۶۱۹۹ مورخ ۳۱/۶ / ۸۹ و نامه شماره ۱۲۶۷۲ / ص / ۸۹ مورخ ۴/۷ / ۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی و باتوجه به مصوبه جدید شورای‌عالی ترافیک موضوع شروع کار در دستگاه‌های دولتی و عمومی، صندوق تأمین‌اجتماعی و واحدهای اجرائی این صندوق از ساعت ۸.۳۰صبح کار خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان محترم را آغاز می‌کنند.