به گزارشافکارخبر،علی اکبر کسائیان اظهار داشت: در جلسه روز گذشته دادگاه مطبوعات که در شعبه ۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد، پرونده روزنامه ورزشی گل و هفته‌نامه پنجره بررسی شد.

مدیر مسئول روزنامه ورزشی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته شد، ضمناً هیئت منصفه دادگاه مطبوعات متهم را مستحق تخفیف ندانست.

کسائیان همچنین گفت: در مورد هفتهنامه پنجره نیز به علت عدم حضور مدیر مسئول و غیبت موجه از جلسه دادگاه با استمحال پرونده موافقت و رسیدگی به آن به آینده موکول شد.