به گزارشافکارخبر،آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتا آرام در غالب مناطق کشور در روزهای دوشنبه و سه شنبه است. آسمان تهران امروز صاف است.

همچنین امروز شهرکرد به دمای صفر درجه سانتیگراد رسید و عنوان سردترین مرکز استان کشور را به خود اختصاص داد.

این در حالی است که اهواز با دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمترین مرکز استان کشور است.