به گزارشافکارخبر،فاطمه منفرد‌‌پویا روان‌شناس گفت: یک‌سری رفتارها در ذهن ما به‌خاطر سپرده‌شده است که این به خاطر سپردن موجب یادگیری آن عمل شده است اگر فردی زمانی به این بینش برسد که باید رفتار بدخود را تغییربدهد باید گام‌به‌گام اقدام کند اعتیاد به یک رفتار به علت مرور دائمی آن در ذهن است.

وی عنوان کرد: چاقی یک رفتار اعتیادی است که به علت عادت‌های بدغذایی ایجاد می‌گردد که طی آن فرد با انجام یک کار پاداش می‌بیند و چون بازخورد خوبی از رفتار خود می‌بیند احساس خوشایندی به‌او دست می‌دهد و آن کار را تکرار می‌کند انجام یک کار بد و دیدن پاداش در جهت انجام آن کارباعثمی‌شود که فرد تشویق به انجام آن کار شود و این رفتار در فرد تقویت می‌شود زمانی که ما از انجام یک کار پاداش می‌گیریم و احساس خوب به ما دست‌می‌دهد دوباره وسوسه می‌شویم که آن کا را انجام بدهیم.

وی افزود: دیگران باید رفتار‌های بد خود را تقویت نکنند و خود شخص هم به صورت کم‌کم عادات بد خود را ترک نمیاد. علم رفتار‌گرایی می‌گوید: برای ترک عادت‌های بد باید موقعیت‌های وسوسه‌کننده را از خود دور کنیم. برای مثال به واسطه رفتار‌درمانی می شود عادت‌های بدغذایی را ترک‌کرد بدین‌گونه که فرد غذاهایی را که دوست دارد و برای سلامتی او مضر است را در خانه نگهداری نکند که برای خوردن این غذاها وسوسه نگردد. میان‌وعده‌های غذایی توصیه خوبی برای ترک عادت ناسالم غذایی هستند.

وی ادامه داد: برای مثال با جویدن هویج در مغزما هورمون CCK ترشح میشود که این هورمون سبب میگردد که فرد احساس سیری نماید.