به گزارشافکارخبر،بر اساس مطالعه دانشمندان بیش از ۳۰ درصد از گونه های مختلف این گیاه در سراسر جهان در شرایط نامناسبی قرار داشته و احتمال انقراض آنها وجود دارد.

در این پژوهش ها، دانشمندانی از دانشگاه کمبریج با همکاری محققان دانشگاه اکستر به بررسی و مطالعه شرایط فعلی و مخاطرات محیطی ۱۴۷۸ گونه از مجموع ۱۴۸۰ گونه شناخته شده کاکتوس ها در سراسر جهان پرداخته و نسبت به شناسائی عواملی که می توانند این گیاهان را منقرض کنند اقدام نمودند.

این تیم تحقیقاتی در خاتمه مطالعات خود اعلام کردند که کاکتوس ها در رده پنجم گیاهان در خطر انقراض در کره زمین قرار داشته و باید اقدامات جدی و اساسی برای محافظت از آنها انجام شود.