به گزارشافکارخبر،حسن کریمی در جلسه مشترک رئیس و اعضای شورای شهر تهران با استاندار و معاونین استانداری از تخریب و قلع و قمع ۲۵ واحد غیرمجاز در حاشیه رودخانه های استان تهران در ماه جاری خبر داد و گفت: هفته ای یک بار با رئیس شورای شهر تهران در کمیته مشترک مجلس، شورای شهر و استانداری جلسه داریم که در تمامی موضوعات و مشکلات بحثو نتیجه گیری می شود.

وی افزود: همچنین در موضوع احیا بافت های فرسوده تهران هم همکاری و تعامل خوبی داریم.