به گزارشافکارخبر،علی صابری در تذکرات پیش از دستور یکصد و نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجلس در هفته گذشته علیرغم موضوعات سیاسی به دو بحثاجتماعی و حقوقی نیز پرداخته است که یکی از آنها روند تضعیف شورا و کاهش اعضای آن است و دیگری مخالفت با حضور نابینایان به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: در روز چهارشنبه هفته گذشته اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و عنوان کردند که نابینایان اجازه کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی را ندارند که البته آقای رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی موافق حضور نابینایان در مجلس بود ولی برخی دیگر از نمایندگان با ادبیاتی نامناسب و ضد کرامت انسانی درباره نابینایان به موضوعاتی پرداختند که شرم دارم این ادبیات را تکرار کنم.

وی ادامه داد: براساس بند(ق) ماده(۲) مجلس شورای اسلامی درباره رفتار بد نمایندگان می‌توانیم شکایت کنیم که به عنوان عضو شورای شهر برای حفظ شأن نابینایان تقاضا دارم از سوی ریاست شورا این شکایت صورت گیرد.

وی خطاب به آقای کاتب نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی که از مخالفان حضور نابینایان در انتخابات مجلس بود، گفت: اگر افرادی مانند شاکریها چشمهای خود را در جبهه از دست نمیدادند شما نمیتوانستید به عنوان نماینده در مجلس حضور پیدا کنید.