به گزارشافکارخبر،در جریان یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه حذف بند قسمت ج پیوست شماره ۲ مصوبه اصلاحی و تنقیحی مرتبط با ساماندهی وضعیت سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران بررسی شد.

علیرضا دبیر درباره اعتراض فرمانداری توضیح داد: ‌ فرمانداری به بندی اعتراض کرده که شورا تاکید داشته تمام توافقات این شرکت را به تصویب کمیسیون تلفیق برساند. از نظر فرمانداری این کار دخالت در امور اجرایی است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره پاسخی که کمیسیون حقوقی و نظارت در جواب اعتراض فرمانداری پیشنهاد داده توضیح داد: کمیسیون نظارت روی مصوبه شورا تاکید کرده و گفته است: تصویب و تامین اعتبار مورد نیاز احداثمجتمع های ایستگاهی که از طرف شهرداری به عنوان تجهیزات شهری و پروژه های شهرداری محسوب می شود بایستی به تصویب شورای شهر برسد که در این راستا تایید طرح های مطالعاتی مربوط به فعالیت شرکت های توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو توسط شورای اسلامی شهر تهران(کمیسیون تلفیق) امری کاملا ضروری و قانونی بوده و دخالت در اجرا محسوب نمی شود.

وی اضافه کرد: نظر کمیسیون برنامه و بودجه این است که به منظور رفع ایرادهای وارد شده کلیه طرح های مطالعاتی و اجرایی شرکت بعد از بررسی در کمیسیون های تخصصی در غالب بودجه شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

سروری نیز با اشاره بر اینکه نظر کمیسیون اصرار بر مصوبه است؛ تصریح کرد: ما برای بررسی پروژه ها نیازمند به مطالعات هستیم و باید این مطالعات در شورا بررسی شود.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورا اضافه کرد: کمیسیون تلفیق یک کمیسیون موقتی است و مشمول آیین نامه داخلی شورا نمی شود. بر این اساس این مصوبه صحیح است و ما اصرار به حمایت از مصوبه را داریم.

وی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیون مشترک دارای ماهیتی موقتی است که برای بررسی موضوعاتی چون بودجه و تفریغ بودجه و سایر موضوعات مقتضی تشکیل می شود و مشمول آیین نامه داخلی شورا و به تبع آن دستورالعمل شرح وظایف؛ ترکیب؛ تعداد و چگونگی آرا کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران نمی شود چه اینکه کمیسیون تلفیق هر ساله برای بررسی بودجه و تفریغ بودجه نیز تشکیل می شود و هیچگاه مورد اعتراض فرمانداری هم واقع نشده است.

در پایان طلایی که در غیاب چمران ریاست شورا را بر عهده داشت؛ ‌ پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه را به رای گذاشت و این پاسخ به تصویب رسید.

در ادامه بررسی اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه مشارکت شهروندان تهرانی و شهرداری تهران جهت ادامه بازسازی خرمشهر نیز بررسی شد.

به گفته علیرضا دبیر در این مصوبه آمده است کمک به بازسازی خرمشهر از محل صرفه جویی در بودجه تامین شود و این موضوع مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره توضیح داد: ‌ ما اعتراض فرمانداری را قبول کردیم و در اصلاحیه به شهردار تهران اجازه داده دادیم تا سقف یکصد میلیارد ریال از محل کمک های مردمی و مشارکت ها در بازسازی خرمشهر هزینه کند.

پاسخ تهیه شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه به اعتراض فرمانداری بدون مخالفت هیچ کدام از اعضا و با رای اکثریت به تصویب رسید.