به گزارشافکارخبر،علیرضا دبیر در پاسخ به بهانه‌جویی‌هایی به عدم پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی شورا اظهار کرد: بودجه کافی برای بانک‌ها و پیمانکاران در شورا به تصویب رسیده و اگر بدهی آنان پرداخت نمی‌شود به دلیل کمبود نقدینگی در شهرداری است.

وی تاکید کرد: شورا به هیچ عنوان مانع پرداخت بدهی پیمانکاران نمیشود و این انتقادها به کمیسیون برنامه و بودجه وارد میشود