به گزارشافکارخبر،در ادامه یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران، بررسی اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه «حذف بند(۴) قسمت(ج) پیوست شماره(۲) مصوبه اصلاحی و تنقیهی مرتبط با ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌ای وابسته به شهرداری تهران» در دستور کار اعضا قرار گرفت و در نهایت نمایندگان پارلمان محلی به پاسخ تهیه شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه رأی دادند.

بررسی اعتراض فرمانداری تهران به متن مصوبه مشارکت شهروندان تهرانی و شهرداری تهران جهت ادامه بازسازی خرمشهر دومین دستور جلسه امروز شورای شهر تهران بود که در ادامه اعضای شورا به پاسخ تهیه شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه رأی دادند.