به گزارشافکارخبر،کارشناسان سازمان پزشکی قانونی برای مطابقت دادن پروفایل‌های ژنتیکی تهیه شده از خانواده مفقودین با پروفایل‌های ژنتیکی اجساد موجود در عربستان که توسط پزشکی قانونی عربستان تهیه شده، به این کشور اعزام می‌شوند.

تعیین هویت اجساد مفقودین منوط به همکاری پزشکی قانونی عربستان و در اختیار قرار دادن پروفایلهای ژنتیکی تهیه شده توسط این کشور به کارشناسان پزشکی قانونی ایران است.