به گزارشافکارخبر،یکی از برندهای تولید لبنیات(چ) که در کشور نیز معتبر است، در یکی از فرآوردهایش که مربوط به شیر نیم چرب است تاریخ تولیدی کرده است که هنوز آن روز اصلاً نیامده است.

بنابراین در روی قوطی شیر نیم چرب این شرکت لبنیاتی(چ)؛ تاریخ تولید شیر روز ۷ آبان قید شده است درحالیکه روز خرید این شیر امروز ۶ آبان بوده است، براین اساس سئوالاتی درباره صحت این تاریخ‌های تولید و انقضاء برای مصرف کنندگان به وجود آید که ضروری است سازمان‌های مرتبط نظارتی اینگونه مباحثرا رصد و پاسخ دهند.