محمود ملاباشی در این باره گفت: دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید پس از مطالعه متن آیین نامه و در صورت داشتن شرایط لازم درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت هر سال برای نیمسال اول تحصیلی و آبان هر سال برای نیمسال دوم تحصیلی به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل تسلیم کند.

وی افزود: همچنین دانشجویان متقاضی میهمان مبنا نیز باید براساس اطلاعیه ای که سازمان سنجش آموزش کشور در روز های آینده صادر خواهد نمود اقدام کنند.

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین نامه، درخواست دانشجو را بررسی و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد برای نیمسال اول و نیمه اول آذر برای نیمسال دوم ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کند و دانشگاه مقصد مکلف است حداکثر تا ۱۰ شهریور برای نیمسال اول و تا ۱۵ دی برای نیمسال دوم نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: دانشجویان متقاضی میهمان باید یک ترم حداقل میانگین ۱۳، میهمانی دایم ۲ ترم حداقل میانگین ۱۳ و انتقال نیز پس از سه ترم متوالی تحصیل در دانشگاه مقصد میانگین نمرات بالاتر از میانگین دانشجویان رشته تحصیلی خود را کسب کنند.

وی از دانشجویان متقاضی خواست پس از مطالعه دقیق آیین نامه جدید و در صورت انطباق شرایط خود و صرفاً در زمان اعلام شده با در دست داشتن مدراک مورد نیاز درخواست های خود را حسب مورد به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل ارائه کنند.

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: بر اساس آئین نامه انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است و مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی را دانشگاه مقصد صادر می کند، همچنین در همه موارد انتقال یا میهمانی دانشجویی، در صورت شرایط مساوی اولویت با دانشجویان دختر است.

متن کامل آیین نامه در نشانی www. msrt. ir درج شده است.