به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، این دیدار به منظور گسترش تعاملات و همکاری های مشترک با توجه به ظرفیت های بسیار این حوزه و تقسیم کار ملی برگزار شد.

همچنین در این دیدار جایگاه فضای مجازی، تاثیر تحولات آن در کشور و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفته و درخصوص وضعیت فضای مجازی در کشور و برنامه ها و سیاست های این حوزه تبادل نظر صورت گرفت.