به گزارشافکارخبر،حسینعلی امیری در واکنش به انتقاد حسین طلا از استاندار تهران مبنی بر عدم حضورش در جلسات با مسئولان شهر تهران و عدم حساب‌کشی استاندرا از مسئولان مربوطه در مصاحبه با این خبرگزاری، اظهار داشت: ‌ این نخستین بار است که چنین گزارشی به من می‌رسد ولی وقتی شخص وزیر جلسات شورای اجتماعی را در زمان مقرر برگزار می‌کند و تکلیف نیز برای استانداری‌های مختلف تعیین می‌شود، بعید است استاندارها نخواسته و یا نتوانسته باشند جلسات مرتبط را برگزار کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته ما موضوع عدم حضور استاندار تهران در جلسات را که آقای طلا عنوان کرده‌اند بررسی می‌کنیم و قطعاً نتیجه بررسی را اعلام خواهیم کرد.

قائم مقام وزیر کشور در ادامه با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مسئول در سامان‌دهی آسیب‌های اجتماعی و نقش وزارت کشور در این میان گفت: در حال حاضر طبق قانون، متولیان بخش‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی در کشور مشخص شده‌اند و شهرداری‌ها، بهزیستی و سازمان‌های حمایتی از جمله این دستگاه‌ها هستند که ذاتاً وظایف مشخصی را در حوزه آسیب‌های اجتماعی دارند.

امیری با بیان اینکه استانداری و وزارت کشور بالاصاله وظیفه ذاتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی ندارد، گف: البته استانداری‌ها به واسطه وظایف فرابخشی خود وظیفه پیگیری وظایف و تکالیف دستگاه‌های مسئول، برگزاری جلسات هماهنگی و ارتباط میان دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: ‌ در خصوص شهر تهران و آسیب‌های اجتماعی این شهر، حداقل در سه جلسه شورای معاونین وزارت کشور که هر شنبه صبح تشکیل می‌شود و استاندار تهران نیز در این جلسات حضور دارند، توضیحاتی از وضع موجود ارائه داده و وزیر کشور نیز تکالیفی را برای استاندار تعیین کرده است.

قائم مقام وزیر کشور گفت: البته استاندار تهران معتقد است به موجب قوانین، شهرداری، بهزیستی و برخی دستگاههای دیگر برای جمعآوری معتادان و سامان دادن به وضع آسیبدیدگان اجتماعی مکلف شدهاند و باید این دستگاهها به وظایف خود عمل کنند. البته متاسفانه این دستگاهها به دلیل نداشتن امکانات و یا هر دلیل دیگری، موفق به انجام تکالیف خود در حوزه آسیبهای اجتماعی نشدهاند و وضع آسیبدیدگان به سامان نرسیده است.