معاون اول رئیس جمهور آیین نامه "دورکاری" یا "کار در خانه" که در دولت و در راستای انجام وظایف محول شده بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان خود، تصویب شده بود را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی این آیین نامه را تصویب کردند.
بر اساس این آیین نامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه دولت الکترونیک، فعالیت‌های مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را احصا و از طریق دورکاری انجام دهند.
بر این اساس، ‌ به منظور برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر امور دورکاری دستگاه اجرایی، کارگروهی با عنوان کارگروه اجرایی طرح دورکاری مرکب از افراد زیر و با وظایف و اختیارات مربوط در دستگاه تشکیل می شود.
معاون ثابت دستگاه اجرایی به عنوان رئیس، نماینده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی، مدیر واحد و برنامه دستگاه اجرایی(یا عناوین مشابه) به عنوان دبیر، مدیر واحد انفورماتیک دستگاه اجرایی(یا عناوین مشابه، مدیر واحد پشتیبانی دستگاه اجرایی و مدیر واحد متولی فعالیت ترکیب کارگروه اجرایی طرح دورکاری را تشکیل می دهند.
وظایف و اختیارات کارگروه اجرایی طرح دورکاری مواردی چون نظارت بر اجرای فرآیند دورکاری در دستگاه اجرایی، تهیه گزارش‌های مدیریتی نهایی فعالیت‌های انجام شده از طریق دورکاری، تأیید توجیه فنی - اقتصادی امور و فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری، تأیید صلاحیت کارمندان متقاضی دورکاری، تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری، تعیین ساز و کارهای لازم برای امنیت اطلاعات مورد استفاده در فرآیند دورکاری و تعیین دوره‌های زمانی برای فعالیت‌های دورکاری هر کارمند را شامل می شود.
بر اساس این آیین نامه، پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت می‌پذیرد.
همچنین دستگاه اجرایی موظف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری را در اختیار کارمند دورکار قرار دهد.
بر اساس مصوبه دولت، کارمند دورکار نیز موظف است امکانات و تجهیزات دورکاری را صرفا برای انجام فعالیت‌های دستگاه متبوع خود استفاده کند و مسئولیت نگهداری از امکانات و تجهیزات مذکور بر عهده وی خواهد بود.
بر اساس این آیین نامه، ‌ دستگاه اجرایی موظف است اقدامات لازم را برای امنیت شبکه‌های اطلاعاتی مورد استفاده برای طرح دورکاری و محافظت از داده‌ها و اطلاعات به عمل آورد. کارمندان دورکار نیز موظفند ضوابط حفاظتی دستگاه متبوع خود را رعایت کرده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به فعالیت یا فعالیت‌های شغلی خود را در اختیار اعضای خانواده یا سایر افراد قرار ندهند.
کارمند دورکار همچنین موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه یا واحد سازمانی متبوع خود از انظباط کاری برخوردار و همواره امکان دسترسی سهل و آسان به کارمند وجود داشته باشد و نسبت به انجام امور محول شده تلاش کند.
این آیین نامه کارمند دورکار را موظف کرده است کیفیت و کمیت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده را به طور دقیق مدنظر قرار داده و رعایت کند و درخواست مرخصی در صورت عدم توانایی انجام کار در روز مشخص را به اطلاع مدیر مربوطه برساند.
همچنین کارمند متقاضی دورکاری موظف است قبل از شروع دوره دورکاری، تعهدنامه پیوست را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است امضا کند و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده ۹ توسط کارمند دورکار، کارگروه اجرایی در جلسه‌ای فوق العاده و بر اساس گزارش مکتوب مدیریت واحد متبوع، بلافاصله وضعیت کار در منزل کارمند را بررسی و حسب قوانین و مقررات با وی برخورد می شود.
حداقل زمان هر دوره دورکاری برای هر کارمند دور کار شش ماه است و حداکثر زمان هر دوره توسط کارگروه اجرایی تعیین خواهد شد.
بر اساس این آیین نامه، ساعات کاری کارمند دورکار، نحوه انجام وظایف و نحوه ارتباط با فرد دورکار توسط کارگروه اجرایی با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.
پرداخت اضافه کاری و سایر پرداخت‌های قانونی به اینگونه کارکنان بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف شده توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع کارمند و تأیید رئیس کارگروه اجرایی صورت خواهد گرفت.
این آیین نامه معاونت توسعه مدیریت را موظف کرده است ضوابط مربوط به ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند عملکرد کارمندان دورکار خود را بر این اساس ارزیابی و بر مبنای نتایج حاصل شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تداوم، ارتقا یا قطع همکاری فرد به صورت دورکاری اقدام کند.
همچنین کارمند دورکار موظف است در صورت لزوم روزهایی را هر هفته که توسط مدیر واحد متبوع وی تعیین می شود در محل کار خود در دستگاه حضور فیزیکی داشته باشد.
ساز و کارهای مربوط به اعمال سایر مقررات از جمله مرخصی‌های استحقاقی، از کارافتادگی، تسهیلات رفاهی و تنظیم ساعات کار منطبق با قوانین توسط معاونت توسعه مدیریت ابلاغ خواهد شد.
این آیین نامه دستگاه‌های اجرایی راموظف کرده است هر سال گزارش فعالیت های انجام شده از طریق دورکاری را به معاونت توسعه مدیریت ارائه کنند.
این تصمیم نامه پس از تأیید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.