این تصاویر فتو شاپی به حدی زیبا و بی نقص طراحی شده اند که به سختی می توان از وارونگی واقعیت در آن ایراد گرفت.